Sura Al-Alaq Aya 018 (96:018)

  018, 096

سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah,

LEAVE A COMMENT