Sura Al-Muddaththir Aya 026 (74:026)

  026, 074

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ
Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.

LEAVE A COMMENT